Toplumun en bu küçük yapı taşı olan aile, toplum için büyük önem taşımaktadır. Aile içindeki eylem ve davranışlar toplumun gelişmişlik düzeyi ile birebir bağlantılı olup toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürülebilmesi için aile içi ilişkiler son derece önem arz etmektedir.  Ankara boşanma ve aile hukuku avukatı, Ankara’de en iyi avukatlar

Bir toplumun geleceğinin doğru bir şekilde inşaası ancak aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlı olarak sürdürülebilir hale gelecektir.

Genel olarak her türlü konu ve alanda özel ve ayrıntılı kollara ayrılan hukuk,toplum içerisindeki düzeni sağlamaktadır.Aile içi ilişkileri düzene sokan ve süreç dahilinde bulunan hukuk kurallarını da dikkate alan hukuk dalına aile hukuku adı verilmektedir.

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Ankara Boşanma Avukatı ve boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Ankara’de uzman boşanma avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Boşanma davaları
 • Velayet davaları
 • Tazminat ve nafaka davaları
 • Babalık davası
 • Çocuk mallarının yönetimi
 • Aile içi şiddet davaları
 • Kişilik haklarına saldırı davaları
 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirasçı belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Nişan bozulmasından doğan davalar
 • Evlat edinme izin davası
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 • Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
 • Tenfis davaları
 • Terekede ihtiyadi tedbirler
 • Terkis ve mirasta iade davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri 

 • Velayetin denetlenmesi
 • Vesayetin denetlenmesi
 • Nafaka takibi
 • Uzaklaştırma kararı takibi
 • Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması
 • Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi
 • Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması

Ankara’de boşanma ve aile hukuku kapsamında eşlerin arasındaki uyuşmazlık çözümleri, dava açma ve takip işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ankara’de en iyi boşanma avukatı hizmeti veren hukuk bürolarının içerisindeyiz.

 • Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması diğer adıyla şiddetli geçimsizliktir.

Özel boşanma sebepleri ise ;zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır.

Bu sebeplerden herhangi birine dayanarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

 • Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşmalı olarak boşanması dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılmış olan boşanma davalarıdır. Başka bir ifadeyle boşanma, nafaka, velayet gibi boşanma ile ilgili konularda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda açılan davalar olarak tanımlanabilir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davalarının ikinci türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda tarafların her konuda anlaşmış olması gereklidir. Tarafların her konuda anlaştıklarına ilişkin yazılı bir protokol oluşturarak dilekçe ile birlikte mahkemeye sunmaları ile birlikte boşanma süreci başlamış olur.

 • Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ankara Boşanma Avukatı

 • Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası açılırken davayı açan taraf, başvuru harcı ve peşin harç ile birlikte mahkemenin taraflara ve tanıklara yapacağı tebligatlar için posta giderlerini ve diğer masrafları içeren gider avansını da adliye veznesine yatırmalıdır. Eğer dava avukat aracılığıyla takip ediliyorsa bu işlemler avukat tarafından gerçekleştirilir.

 • Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin yoğunluğuna göre ve her dava özelinde değişkenlik göstermekle birlikte; anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar çekişmeli boşanma davası ise 1 yıl ile 1,5 yıl kadar kadar sürebilir.

 • Boşanma Davasında Avukat Tutulması Zorunlu Mudur/ Avukat Önemli Midir?

Boşanma davalarında avukat desteği alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her işte olduğu hukuki süreçlerde de uzman bir kişi ile hareket etmek her zaman menfaatinize olacaktır. Aile Hukuku ve Yargıtayın emsal kararlarına hakim olmayan kişinin dava açması ve hukuki tecrübeye sahip olmaması halinde takip ettiği dava süreci sonunda geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilecektir. Her işte olduğu gibi davalarda da işin uzmanına başvurulması gerekmekte ve davada nasıl bir yol izleneceği konusunda destek alınmalıdır.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerine karşı gerçek dışı iddialarda bulunması sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumda taraflardan birinin haksız yere tazminat ödemesi, kusurlu olduğuna hükmedilmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Boşanma avukatı ile hareket edilmesi davanın sonucunu değiştirebilecek öneme sahiptir.

 • Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz.

 • Eşlerden Birisi Boşanmak İstiyor, Diğeri Boşanmak İstemiyorsa Ne Yapılmalıdır ?

Boşanmak isteyen eşin çekişmeli boşanma davası açma hakkı vardır. Dava açacak olan eş boşanmak için mahkemeye başvuruda bulunabilecektir.

 • Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra her iki eş veya eşlerden biri uzlaştıkları konulardan vazgeçer ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Aynı şekilde çekişmeli boşanma davası da tarafların anlaşması ile anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek kısa zamanda sonuçlandırılabilir. ,

 • Ses kayıtları, İnstagram, Facebook, Whatsapp mesajları Delil Sayılır Mı?

Burada delillerin elde edilme şekli önemlidir. Sunulan delillerin hukuka uygun delil olması gerektiği için bu tarz deliller, karşı tarafın rızası olmadan elde edilmişse, mahkemece delil olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca delili sunan kişi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olacaktır.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Karara İtiraz Edilebilir Mi?

Mahkemelerin vermiş oldukları kararlara karşı itiraz yolu mümkündür. Mahkeme kararlarına karşı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde istinaf yoluna gidilebilir. İstinaf mahkemelerinin vermiş oldukları kararlar için ise temyiz yolu açıktır. Kararın tebliğinden itibaren gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir. İtiraz hakkı kullanılmadığı takdirde mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş başka bir deyimle onaylanmış olur.

 • Çocuğun Velayeti Her Zaman Anneye Mi Verilir?

Hayır. İstisnai durumlar olmakla birlikte, mahkeme çocuğun üstün yararını gözeterek çocuk için en doğru karara hükmeder.

Süt çocukları gibi yaş bakımından anne bakımına muhtaç olan çocukların velayeti genellikle anneye verilmektedir.

Çocukların yaşları, ebeveynlerin yaşayış düzenleri, çocuğu büyütecekleri ortam ve çevre gibi etkenler hakimin kararında etkilidir.

 • Nafakayı Kimler Alabiliyor ?

Toplum nazarında nafaka kadına verilen bir para olarak algılanmakta ise de iştirak ve yoksulluk nafakası olmak üzere iki çeşit nafaka vardır.

İştirak nafakası velayeti almayan tarafın müşterek çocuğun ihtiyaçları için aylık olarak ödediği nafakadır.

Yoksulluk nafakası ise evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için diğer eşin ödediği nafakadır.

Kadın erkek ayrımı olmaksızın, evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek ve boşanmaya neden olan olaylarda daha az kusurlu olan eş nafaka talebinde bulunabilecektir.

 • Nafaka Miktarı Neye Göre Belirleniyor?

Mahkeme, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunu aşan bir karar vermeyecektir. Her iki eşin geliri olup olmadığı, üzerlerine kayıtlı taşınmaz veya taşınırı olup olmadığı gibi ekonomik hususlar gözetilerek karar verilir.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Eşimin Adına Kayıtlı Evin ve Arabanın Paylaşılmasını Talep Edebilir Miyim?

Bunun için ayrı bir dava açılmalıdır. Eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesinden doğan talepler, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yine aile mahkemesinde açılacak ayrı bir davada görülürler. Boşanma davası sonuçlanmadan mal davası açılmış olması halinde mahkeme boşanma davasının karara bağlanmasını bekleyecektir.

 • Düğünde Takılan Altınlar Kimin Hakkıdır?

Yargıtayın son içtihadına göre; kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki takılar (bilezik vb.) eşler arasında aksi bir anlaşma ya da yerel bir örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına aittir. Yine yalnız erkeğe özgü olan ve yalnızca erkeğin kullanabileceği takılar erkeğe aittir. Bunlar dışında kalan altınlar eşit olarak paylaşılır.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Ziynet Eşyalarını Talep Edebilir Miyim?

Evet talep edilebilir. Boşanma davası açarken ziynet ve kişisel eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Ancak mal davası ve ziynetlere ilişkin konular, boşanmanın diğer hususlarına nazaran daha fazla hukuki bilgi gerektirdiğinden avukatınız gerekli bilgiyi size verecektir.

 • Eşlerden Birinin Yabancı Olması Durumunda Türkiye’de Boşanmak Mümkün Müdür?

Türk vatandaş olan eş, yabancı uyruklu eşinden boşanmak için Türkiye’de boşanma davası açabilecektir, Türkiye’de boşanmaya engel bir durum bulunmamaktadır.

 • Suriyeliler Türkiye’de Boşanma Davası Açabilir Mi?

Her iki tarafın da Suriye vatandaşı olması Türk mahkemelerinde boşanmaları için engel değildir. Türk vatandaşlığı olmayan Suriyeli tarafların boşanma davası Türk mahkemelerinde Türk hukukuna tabi olarak görülebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için alanında uzman olan boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz. Büromuz genellikle Ankara ve çevresinde çalışmaktaysa da şehir kıstası olmadan hizmet vermekteyiz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *