Ankara’da faaliyet gösteren Madalyon Hukuk ve Danışmanlık Ankara rekabet hukuku avukatı kadrosu rekabet kurallarına hakim olarak uzmanlaşmış avukatları ile, şirketlerin faaliyetlerini yürütürken rekabet kurallarına uygunluğunu denetlemek, Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz işlemlerinin yürütülmesi, antitröst ve antidamping konuları başta olmak üzere tüm konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Rekabet Hukukunun Amaçları ve Rekabet Kurulu

Rekabet kuralları,

 • Şirketler arasındaki rekabetin olumsuz etkilemesine sebep olabilecek anlaşma, mutabakat veya benzer eylemleri önleme,
 • Rekabetin olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek olan birleşme, devralma veya ortak girişimleri önleme,
 • Bir şirketin belirli bir piyasada tek başına hareket etmesini sağlayabilecek muhtemel kararlarını/eylemlerini önlemek

şeklinde sayabileceğimiz temel amaçları esas almaktadır.

Türk hukukunda, rekabet konusu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmektedir. Kanun, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde devamının ve gelişmesinin sağlanması ve Kanun’un uygulanmasını gözetilmesi için Rekabet Kurumu’nu kurmuştur. Kurum bu amaçla, rekabet kültürünü ve ortamını yaygınlaştırmak, kamunun karar ve eylemlerinin rekabetçi anlayış çerçevesinde oluşturmak için gerekli tasarruflarda bulunur. Rekabetin iktisadı ve politikalarını geliştirmek veya korumak için gerekli araştırmaları yapar. Yeni rekabet politikaları oluşturur, geliştirir ve bu yönde katkılarda bulunur.

Rekabet Hukukunun Şirketler İçin Önemi

Öncelikle, şirketlerin faaliyetlerinin hukuki sonuçlarının doğru olarak değerlendirilmesinde rekabet hukuku kurallarının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Bazı durumlarda, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında veya sözleşme özgürlüğü gibi hukukun genel ilkeleri çerçevesinde hukuka tamamen uygun olarak görünen işlem veya eylemlerin rekabet hukuku çerçevesinde hukuka aykırı olması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda rekabet kurallarını ihlal eden anlaşma veya eylemler, ilgili ülkelerin rekabet kurumları tarafından yasaklanabilir veya sona erdirilebilir. Bunun neticesinde ise, ilgili şirketin faaliyetlerinin planlandığı şekilde işlemesi engellenmiş olur, zira bu hallerde söz konusu anlaşma ve eylemler geçmişe etkili olarak yok hükmünde sayılabilirler.

Ayrıca, Rekabet kurallarına aykırı bu tür ticari faaliyetlere çok yüksek oranlarda para cezaları da uygulanabilmektedir.

Rekabet kuralları, şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde son derece önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, ticari ilişkilerde ortaya çıkması muhtemel sorunlara doğru biçimde müdahale edilebilmesi için, o şirketin rekabet kurallarını son derece iyi biliyor olması ve rakipleriyle, müşterileriyle, sağlayıcılarıyla olan ilişkilerinde buna göre hareket etmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Rekabet İncelemesi Süreci

Türkiye’de rekabet incelemelerinde izlenen usul aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

 • Ön inceleme aşaması: Kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.
 • Başvuru sahiplerine bildirim
 • Soruşturma aşaması
 • Delillerin toplanması ve tarafların bilgilendirilmesi
 • Karar aşaması
 • Kurul kararlarına karşı tarafların yargı yoluna başvurması

Rekabet Hukukuna İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz

Müvekkillerimize şirket birleşmeleri, birleşme ve satın alma işlemleriyle ilgili olarak rekabet hukuku konularında danışmanlık veriyoruz. Bu işlemlerle ilgili olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvuruların hazırlanması ve takibi konusunda avukatlarımız ciddi birikime ve tecrübeye sahipler.

Ayrıca müvekkillerimize rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler konularında danışmanlık veriyoruz.

Bunların yanı sıra farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ile rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, avukatlarımız müvekkillerimize, rekabet hukuku problemleri hakkında ve özellikle müvekkillerin imzalayacakları sözleşmelerde gerek kendi sektörleri gerekse de ticaret hayatına en uygun olabilecek çözüm önerileri getirmek konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca müvekkillerin ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde, dış hukuk harici danışmanlarıyla da birlikte eğitim programları vermekteyiz.

Avukatlarımız, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar başta olmak üzere, ortaya çıkan ihlaller karşısında tazminat ve zararın giderilmesi, Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

 • Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İdari para cezalarının ve yaptırımların iptali davaları
 • Muafiyet başvuruları
 • Rekabet kurulu soruşturmalarında temsil edilme
 • Rekabet hukukuna aykırı davranıştan doğan tazminat davaları
 • Rekabet ihlalinin tespiti davaları

“Rekabet hukukunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Rekabet kuralları kapsamında yasaklanan faaliyetler, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması veya hakim durum yaratmaya yönelik birleşme veya devralmalar olarak sayılmıştır. Bu kapsamda, rekabeti sınırlayıcı anlaşma uyumlu eylem ve kararlar ise mal veya hizmet alım satım fiyatının veya şartlarının tespit edilmesi, mal veya hizmetin arz veya talep miktarının kontrolü, mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması vs. şeklinde sıralanabilir.”

“Rekabet, piyasa ekonomilerinde yer alan teşebbüslerin aralarında yaptıkları bir etkinliktir. 20.yüzyılla birlikte ve ulusal piyasanın yanında uluslararası piyasalarda yer alan ve çok uluslu şirketlerin de artmasıyla ülke içinde, dışında önemli bir kavram haline gelmeye başlamıştır.”

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetleri:

 • Birleşme, devralmalar ve ortak girişimlerde rekabet hukuku denetimi ve düzenlenmesi
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması konusunda hukuki denetim ve düzenlemeler
 • İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim
 • Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi
 • Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık
 • Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar hakkında gerekli bilgi ve dokümanın sağlanması
 • Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler bakımından hukuki denetimin sağlanması
 • Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ankara‘da çalışmalarına devam eden Madalyon Hukuk ve Danışmanlık‘na ve Ankara rekabet hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Madalyon Hukuk ve Danışmanlık olarak, Ankara Avukat ve Ankara Hukuk Bürosu çerçevesinde Rekabet Hukuku alanında faaliyet göstermekte ve avukatlık hizmeti ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *